การจัดงานฉลองวันเกิด
 
       
    องค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ซิงห์ ยี ไม่ทรงสนับสนุนให้สานุศิษย์ของพระองค์จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด ด้วยเหตุผลที่ว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้น  
  ล้วนเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมให้หมดสิ้น และสร้างสมบุญบารมี เพื่อการหลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งการเวียนว่านตายเกิด แต่การจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด ของมนุษย์นั้น ทำให้มนุษย์ลืมตัว และหลงผิด จนมักคิดว่าตนเองมีอายุมากขึ้น ซึ่งแท้ที่จริงแล้วเวลาที่ล่วงเลยไปนั้น ทำให้มนุษย์ทุกคนเหลือเวลาในการ ใช้ชีวิตให้ถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักคำสอนของพระศาสดาน้อยลงทุกลมหายใจ !