องค์ประกอบที่สำคัญของศาสนาซิกข์ นิกายนามธารี
 
     
 

- ศิริ สัตคุรุ ยี พระศาสดาผู้ทรงสอนสัจจะธรรมเพื่อการหลุดพ้นแห่งชีวิต
- ซิกข์ สานุศิษย์ผู้เคารพ และเชื่อฟังคำสั่งสอน ตามแนวทางของพระศาสดาด้วยความเคารพศรัทธา
- คุรุ บานิ พระมหาคัมภีร์อันรวมถึงเอกสารเผยแพร่สัจจะธรรม คำสั่งสอนของศาสนา
- คุรุ มารยาดา กฎ วัฒนธรรม ประเพณี ซึ่ง ศิริ สัตคุรุ ยี ทรงกำหนดขึ้นเพื่อให้ ซิกข์ ได้นำไปยึดถือปฏิบัติด้วยใจศรัทธา
- คุรุ ดุอารา สถานที่ซึ่งมีองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อเบื้องต้น อยู่พร้อมเพรียงกัน