- เพื่อเป็นการรวมตัวของเยาวชนชาวนามธารี
- เพื่อสร้างความสามัคคี กลมเกลียว ระหว่างชาวนามธารี
- เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา โดยเน้นที่ความสนใจของแต่ละบุคคล
- เพื่อให้เยาวชน (ซึ่งทุกคนมีความสามารถอยู่ในตัว) ได้ค้นหาความสามารถ ความสนใจส่วนตัว โดยร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ มุมนักเขียน การทำอาหาร เป็นต้น
- เพื่อสรรสร้างกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ทั้งต่อชาวนามธารีเอง และสังคมส่วนรวม
- เพื่อให้เยาวชนชาวนามธารีได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนา และคำสอนขององค์พระศาสดา รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัตติได้อย่างถูกต้องตามหลักศาสนา
- เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ภาษาปัญจาบี ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ชาวนามธารีทุกคนควรจะได้รู้
- เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงพิธีกรรมต่าง ๆ ของทางศาสนา
- เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของกิจวัตรนานาประการ (การสวดมนต์ การอ่านบทสวด การร้องเพลงสรรเสริญ) และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม
- เพื่อให้เยาวชนได้ทราบถึงหลักปฏิบัติของชาวนามธารี (Maryada)
- เพื่อให้เยาวขนได้ทราบถึงความสำคัญ และหลักการถือศีลบริสุทธิ์ (Sodh) รวมทั้งหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง
- เพื่อให้ได้ทราบถึงความสำคัญของดนตรี (Raga) และเพื่อสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
- เพื่อสอนให้เยาวชนได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรทราบ (การทำมาลา การเย็บเสื้อผ้าที่ถูกต้องตามที่นามธารีสวมใส่ และกิจกรรมอื่น ๆ)
   
   
             
- กิจกรรมทางศาสนา อาทิ การฝึกอ่านบดสวด การร้องเพลง สรรเสริญ
- การแนะแนวทางปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักศาสนานามธารี
- การเรียนรู้ภาษาปัญจาบี
- การสนทนาธรรม
- การฝึกทำมาลา เย็บ Kachera รวมทั้งชุดที่สวมใส่
 
กิจกรรมสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ตามความสนใจ
- กิจกรรมกีฬาต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่
- มุมนักเขียน
- การฝึกทำอาหาร
- การฝึกดนตรีพื้นเมือง (Classical Music)


 
             
 

กิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม
- กิจกรรมช่วยเหลือเด็กยากไร้
- กิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
- กิจกรรมสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น
- กิจกรรมสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
- กิจกรรมเพื่อเด็ก สตรี และคนชรา
และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

   
     
สมัครร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Young Namdhari Club ได้ที่นี่