Rehat Nama
 
       
Read English Text here
 
   
บทบัญญัติอันพึงปฏิบัติของชาวซิกข์นามธารี
 
พระศาสดาองค์ที่ 12 (จารึกโดยองค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี มหาราช)
ประสิทธิ์ประสาทโดยพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า
     
          เขียนโดยเรา รามซิงห์ (องค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี) ถึงศาสนิกชนชาวซิกข์นามธารีในเมืองแภณีซาฮิบ  
        และชาวซิกข์นามธารีทั้งหมด เราขอกล่าว "สานุศิษย์เป็นของพระผู้เป็นเจ้า, ชัยชนะย่อมเป็นของพระผู้เป็นเจ้า" (ซึ่งประโยค นี้ถือเป็นคำทักทายสวัสดีของชาวซิกข์ทุกคนในสมัยองค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี) ขอให้ทุกท่านรับคำสวัสดี ของเราด้วย  
       
อนึ่ง บทบัญญัติอันพึงปฏิบัติของชาวซิกข์นามธารีเขียนขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ของศาสนิกชนทั้งหมด เขียน ณ แภณีซาฮิบ
 
          ให้ตื่นนอนช่วงเวลาเช้ามืดของวันใหม่ (เวลาประมาณ 02:30 น.) นำภาชนะโลหะทรงน้ำเต้าไปเข้าทุ่ง (โดยใส่  
        น้ำเตรียมไว้สำหรับชำระล้างหลังเข้าทุ่ง ซึ่งคำว่าเข้าทุ่งเป็นภาษาชาวบ้าน หมายถึงการถ่ายอุจจาระ) หลังจากใช้ภาชนะนี้แล้ว ให้ขัดล้างภาชนะ 2 ครั้ง (ด้วยขี้เถ้าหรือทราย) ให้ถอดเสื้อผ้าซึ่งสวมติดตัวไปออกก่อน (คงเหลือไว้เพียงกางเกงชั้นในตาม แบบของชาวนามธารี) แล้วจึงทำความสะอาดขัดถูฟันโดยใช้กิ่งไม้ (เช่นกิ่งไม้ของต้นสะเดา) จากนั้นจึงอาบน้ำชำระร่างกาย ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า  
          หลังจากนั้นให้อ่านบทสวดมนต์จากพระคัมภัร์ หากยังจำขึ้นใจไม่ได้ให้หัดท่องจำจนขึ้นใจ โดยให้ปฏิบัติทั่วกัน ซึ่ง  
        รวมถึงสุภาพสตรี คนชรา ตลอดจนเยาวชนด้วย ให้ท่องจำบทสวด JapJi Sahib และ Jaap Sahib รวมถึง Shabad Hazare (ซึ่ง มีอยู่ 2 บทแยกกัน) นี้ให้ขึ้นใจ บทสวด Rehras และ Aarti Sohila ซึ่งทั้งสองบทนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท่องจำให้ขึ้นใจ ด้วย  
          ให้ทุกคนดำเนินชีวิตอยู่ในศีลธรรมด้วยความสงบ และพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ ให้สวดมนต์รำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าที่แท้  
        จริงตลอดทั้งวันทั้งคืน  
          จงรักและให้เกียรติบุตรสาวหรือพี่สาวน้องสาวของผู้อื่นเสมือนของตนเอง ตามที่องค์พระศาสดาได้ทรงเขียนไว้ให้  
        เคารพในสิทธิของผู้อื่นว่า "องค์พระศาสดาคุรุนานักเทพทรงกล่าวว่า ความผิดบาปของการละเมิดสิทธิของผู้อื่นนั้นเทียบได้ เท่ากับการฆ่าสุกรเพื่อบริโภค (สำหรับชาวมุสลิม) และการฆ่าโคเพื่อการบริโภค (ของชาวฮินดู)  
       
หากผู้ใดรับคำสวดแล้วไม่สวดเขาจะถูกประณามทั้งภพนี้และภพหน้า
 
          จงอย่าได้ต่อว่าหรือพูดจาหยาบคายกับบุคคลอื่น จงให้อภัยและอดทนต่อคำตำหนิติเตียนของทุกคน ถึงแม้เขาจะ  
        ทำร้ายเราก็ให้อภัยเขา องค์พระศาสดาจะเป็นผู้ปกป้องท่านเอง จงพยายามปกปิดความดีของตนเองไว้เสมอ (ปิดทองหลัง พระ)  
          ให้บรรเลงขับร้องบทสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าเป็นประจำทุกวัน หากจะทำพิธีกรรมบูชาพระเพลิง (Jag) ให้กำหนด  
        ขอบเขตพื้นที่สี่เหลี่ยมซึ่งได้ทำความสะอาดบริสุทธิ์เรียบร้อยแล้วขึ้นมา ให้นำภาชนะที่สะอาดบริสุทธิ์มาใช้ประกอบในพิธี และล้างเท้าก่อนเข้าพื้นที่ประกิบพิธี และทำพิธีบูชาเทพอัคนี ขั้นแรกต้องจำกัดอาณาบริเวณเป็นสี่เหลี่ยม ณ สถานที่ประกอบ พิธีบูชาพระเพลิง ในกองเพลิงให้ใช้ไม้ Palah หรือไม้ของต้นพุทราก็ได้ ห้ามเป่าไฟด้วยลมปากในขณะประกอบพิธี ให้ใช้พัด โบกแทน ให้ผู้ปฏิบัติ 5 ท่านอ่านพระคัมภีร์ Chaupai, Japji Sahib, Jaap Sahib, Chandi Charittar และ Akaal Ustat* คนที่ 6** ให้ใส่เครื่องหอมลงในไฟ คนที่ 7 ให้พรมน้ำเพียงเล็กน้อยลงในกองไฟประกอบพิธี  
          หากผู้ใดซึ่งกระทำผิดเข้ามาร่วมทำพิธีการทางศาสนา เช่น โจรผู้ร้าย หรือ ผู้ก่อกวน จะต้องไม่อนุญาตให้บุคคล  
        เหล่านั้นเข้ามา หากผู้ก่อกวนใช้ความรุนแรง ให้ทุกคนร่วมกันอธิษฐานขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าดังนี้ ขอให้ผู้นั้นไม่สามารถมา ร่วมพิธีกรรมได้อีก (พระองค์ได้ทรงกล่าวประโยคต่อไปนี้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนว่า "สติปัญญาของเรานั้นน้อยนิด ท่าน ทั้งหลายเป็นผู้มีความรู้ ขอจงมีความเข้าใจในเจตนารมย์ของเราด้วย")  
          จงร่วมกันพนมมือสวดภาวนาต่อหน้าพระพักตร์ของพระผู้เป็นเจ้า "ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ขอจงทรงเมตตาปกป้อง  
        ศาสนาหรือคุณธรรมของเราให้ดำรงอยู่ตลอดไป"  
          ให้สวมกางเกงชั้นในขาสั้นตามแบบของนามธารีไว้ตลอดเวลา เมื่อจะเปลี่ยนใหม่ให้ถอดขากางเกงตัวเก่าข้างหนึ่ง  
        ออกก่อน หลังจากนั้นให้สวมขากางเกงตัวใหม่ทันที  
          จงพยายามไม่ปกป้องความผิดของผู้อื่น ใครก็ตามจะต้องไม่รับเงิน หรือ สินสอดของบุตรสาว พี่สาว น้องสาว เป็น  
        อันขาด และต้องไม่มีการแลกเปลี่ยนบุตรสาวของกันและกัน (บางครอบครัวมักจะยกบุตรสาวให้กับอีกครอบครัวหนึ่ง โดย รับเอาบุตรสาวของครอบครัวนั้นมาเป็นสะใภ้ของตนเพื่อเป็นการชดเชยค่าใช้จ่าย)  
          ให้สวดสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลา จงประกาศคำสั่งนี้ให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่า ห้ามเด็กหญิงผู้ใดที่มีอายุ  
        ต่ำกว่า 15-16 ปี เข้าพิธีสมรส  
          งดเว้นการดื่มสุรา และการบริโภคเนื้อสัตว์  
          ให้รักษาความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้าไว้ทุกลมหายใจ  
               
* องค์พระศาสดาศิริ สัตคุรุ หริ ซิงห์ ยี ได้ทรงมีคำสั่งให้อ่านบท Chandi Di Vaar และ Uggardanti เพิ่มในพิธีบูชาพระเพลิงด้วย
** ให้สวดมนต์สรรเสริญพระนามของพระผู้เป็นเจ้าด้วยในขณะทำพิธี
   
** องค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ยัคยีต ซิงห์ ยี
ได้ทรงมีพระราชดำรัสให้ศาสนิกชนชาวซิกข์นามธารีอ่านบทบัญญัติอันพึงปฏิบัติของชาวซิกข์นามธารี
ซึ่งเขียนโดยองค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี มหาราช ทุกวัน **
     
  (การแปลตอนหนึ่งจากพระคัมภีร์ฉบับย่อ (Gutka) นี้เพื่อเพิ่มความเข้าใจคร่าว ๆ เกี่ยวกับศาสนาของผู้สนใจทั่วไป และถือเป็นความเข้าใจส่วน
ตัวของผู้แปล ผู้อ่านโปรดพิจารณา และใช้วิจารณญาณในการอ่าน)
           
         
Read English Text here