สัญลักษณ์ 5 อย่าง (ชาวนามธารีพึงมีติดตัวเสมอ)
     

- เกศ - เส้นผม หนวดเครา ขนคิ้ว ขนตา ทั้งร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มา ห้ามตัดโดยเด็ดขาด

      - หวี - เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อย
      - กำไลข้อมือโลหะ - ไม่ใช่ทอง สมัยก่อนไว้ป้องกันข้อมือขณะทำการรบ และยังเป็นเครื่องช่วยเตือนสติก่อนจะใช้มือ ก่อกรรมชั่ว
  - กางเกงชั้นในที่ใช้เชือกรัด - สมัยก่อนมักนุ่งผ้าโจงกระเบนซึ่งหลุดง่าย องค์คุรุโควินทซิงห์ จึงได้ทรงดัดแปลงให้กระชับ มากขึ้น
  - กริช - มีดดาบ ใช้ประโยชน์ขณะอยู่ป่า หรือสนามรบ ป้องกันความชั่วจากศัตรู และใช้เพื่อปกป้องคุณธรรม และเกียรติยศของตน และผู้อื่นเท่านั้น
           
หลักปฏิบัติของชาวนามธารีโดยสังเขป
- ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย อนุรักษ์ธรรมชาติ (แต่งกายในชุดนามธารี โดยนุ่งห่มขาว และนำสัญลักษณ์ 5 อย่างติดตัวไว้เสมอ
- ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามทำร้าย หรือ บริโภคเนื้อสัตว์ ตลอดจนไข่ทุกชนิดโดยเด็ดขาด
- ห้ามบริโภคหรือเสพสิ่งมึนเมา ตลอดจนยาเสพติดทุกชนิดโดยเด็ดขาด
- ตื่นนอนแต่เช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น อาบน้ำชำระร่างกาย (ตั้งแต่หัวจรดเท้า) อ่านพระคัมภีร์ และสวดมนต์ ชำระจิตใจเป็นกิจวัตรประจำวัน
- ศรัทธา และเชื่อฟังคำสั่ง คำสอน ขององค์พระศาสดา ผู้ทรงดำรงพระชนม์ชีพอยู่ในปัจจุบันอย่างเคร่งครัด
             
Namdhari Maryada
 
Satguru Partap Singh Ji said,
"Namdharis are those who follow my teachings and order, but not me"
So we Namdharis, are all responsible for following Sri Satguru Ji's teaching and order.
 
             

In Namdhari Paath, there are rules and regulations, which all the Namdharis suppose to follow. These rules and regulations in Punjabi are called MARYADA.
The most basic Maryada of the Namdharis that should be included in our daily routine are - Naam, Daan, Ishnaan.
Naam is what we all are given in the ear by our Satguru in order to recite regularly and thank him all the time for giving us this human form, especially the form of Namdhari. Moreover, through this we can earn for our next life. So we all should recite His Naam.

Daan in English can be called donation. In order to do Daan, we have to be kind to others. It is not neccessary to choose an occation for Daan. Whereas, we should always be ready to give but expect nothing in return. This is the other means through which we can earn the best for our present and the next life.

Ishnaan is the way of cleaning body, to make our body fresh and clean before doing Naam Simran. Moreover, Ishnaan does not merely mean taking bath but the perfect Ishnaan includes pouring the water on yourself from your head down. Your head / hair should get wet before any other parts of the body.
Overall, the purpose of the Maryada is to make our body as well as mind clean and clear, as these two are the neccessary parts that lead us to follow other points of Maryada. Once we are able to follow Maryada set by our Satguru Ji, we would then be able to call ourselves THE PERFECT NAMDHARI.

 
           
             
กลับหน้าหลัก | การถือศีลบริสุทธิ์ (โซว์ด) | มารยาทในการรับประทานอาหาร | Back to Main Page