อมฤต วจนะ
 
   
จะไม่มีใครรอดพ้นเป็นอันขาด
 
ผู้ใดที่ไม่ดำเนินรอยตามคำสั่งขององค์พระศาสดา, ผู้ใดที่ไม่ดำเนินรอยตามคำสอนขององค์พระศาสดา ไม่ว่าในเรื่องของ การไว้หนวด, ไม่ว่าในเรื่องของการไว้ผม, ไม่ว่าในเรื่องของการใช้ลูกประคำ (สวดมนต์), ไม่ว่าในเรื่องของการพกกริช (1 ใน สัญลักษณ์ของชาวซิกข์), ไม่ว่าในเรื่องของการใช้สีดำ (ในการแต่งกาย), ไม่ว่าในเรื่องของการใช้สีขาว (ในการแต่งกาย) จะไม่มีใครรอดพ้นเป็นอันขาด อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
องค์พระศาสดาคือผู้ที่ทรงอยู่เคียงข้างสานุศิษย์ของพระองค์เสมอ
องค์พระศาสดาคือผู้ทรงอยู่เคียงข้างสานุศิษย์ของพระองค์เสมอ, ไม่มีช่วงเวลาใดเลยที่พระองค์จะไม่อยู่เคียงข้างด้วย ผู้ใดก็ตามที่อุทิศตนอยู่แทบพระบาทของพระองค์, ผู้ใดก็ตามที่น้อมจิตรำลึกถึงพระองค์, องค์พระศาสดาย่อมจะดลบันดาล ให้ความปรารถนาต่าง ๆ สัมฤทธิ์ผลอย่างบริบูรณ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
พวกเราเรียกตัวเองว่าชาวนามธารี
พวกท่านทั้งหลายถูกเรียกว่าศิษย์พระศาสดา ซึ่งรอยประทับตรารับรองของเรานั้นประทับโดยองค์พระศาสดา ดังนั้น พวกท่านทั้ง หลายจึงควรตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระองค์ ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า จงโปรดเมตตาพวกเราด้วย จงช่วยให้เรา สามารถเชื่อฟังคำสั่งของพระองค์ได้ สวดสรรเสริญพระนามของพระองค์ได้ อ่านและศึกษาพระธรรมคัมภีร์ของพระองค์ได้ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
การจำแนกกลุ่มตัวโน้ตของดนตรี
องค์พระศาสดาได้ทรงนำน้ำอมฤตแห่ง Raga มาให้แก่พวกเรา ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของซิกข์ศาสนิกชนทุกคนในการอนุรักษ์ Raga ไม่ให้เสื่อมสูญไปตามกาลเวลา จงตั้งมั่นที่จะศึกษา ร้อง และฟัง Raga เหล่านี้เพื่อให้คงอยู่ชั่วนิรันดร์
หมายเหตุ : Raga คือลักษณะของศาสตร์ชนิดหนึ่งในการจำแนกกลุ่มตัวโน้ตทางดนตรี ซึ่งเป็นลักษณะเด่นพิเศษในวงการ ดนตรีของชาวอินเดีย ซึ่งชาวอินเดียแต่โบราณมีความเชื่อถือกันว่า ในแต่ละ Raga มีผลที่แตกต่างกันต่อสภาวะอากาศ และสภาวะจิตใจของสิ่งมีชีวิตอันรวมถึงมนุษย์ สัตว์ ตลอดจนพืชพันธุ์ธัญญาหาร โดยมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาที่บรรเลง เป็นสำคัญ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
เราจะต้องได้เข้าเฝ้าองค์พระศาสดา ศิร ิสัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี (อย่างแน่นอน)
มีนามธารีหลายคนที่ได้ล่วงลับไปแล้ว และยังมีอีกหลายคนที่ยังมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นผู้ที่ยังมีความหวังที่จะได้เข้าเฝ้าองค์ พระศาสดาศิริ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี (เมื่อถึงวันนั้น) คอของวัวและคนจนจะรอดพ้นจากคมมีด (รอดพ้นจากการประหาร และทำร้าย ) ในโลกมนุษย์ใบนี้คนที่พูดปดจะไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไป โลกทั้งโลกจะเต็มไปด้วยผู้ที่พูดแต่ความจริง อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
แต่เราก็มักหลงลืมอยู่เสมอ
ทั้ง ๆ ที่รู้เห็นกันอยู่ทุกอย่าง แต่เราก็มักหลงลืม ด้วยเหตุนี้จิตใจของพวกเราจึงมักต้องการอยากที่จะให้มีอาคารบ้านเรือน มากมายหลายแห่งยิ่งขึ้น อยากที่จะมีทรัพย์สมบัติเงินทองติดตัวมากยิ่งขึ้น อยากจะให้เหลือลูกของเรา และเราเท่านั้น นอกเหนือจากนั้นแม้แต่พี่น้องของเรา ถึงแม้จะล้มหายตายจากไปก็ช่าง ไม่ต้องการให้ใครเท่าเทียมกับเรา (อยากเหนือกว่า ผู้อื่น) ไฟริษยานี้เอง ซึ่งคอยเผาไหม้เรา อยู่เสมอ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
องค์พระศาสดาทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือแม้แต่ผู้ที่นินทากล่าวร้ายพระองค์ให้หลุดพ้น
ผู้ที่นินทากล่าวร้ายองค์พระศาสดา, ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อองค์พระศาสดา, แม้แต่ผู้ที่เมินหน้าต่อคำสั่งสอนของพระองค์ พระองค์ก็ยังทรงพร้อมที่จะช่วยเหลือให้หลุดพ้น องค์พระรามยังทรงช่วยเหลือแม้แต่ทศกัณฑ์ให้ได้หลุดพ้น องค์พระ กฤษณะยังทรงช่วยเหลือแม้แต่กรรษให้ได้หลุดพ้น แม้แต่ชราศีนธ์ผู้ที่ไม่ถูกกล่าวถึงนัก ซึ่งยกทัพมาโจมตี (องค์พระ กฤษณะ) หลายครั้ง พระองค์ก็ยังทรงช่วยเหลือเขา พระศาสดานั้นคือผู้ที่ไม่เป็นศัตรูต่อผู้ใด อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
บทบัญญัติมารยาทอันดีงามขององค์พระศาสดา
(ซึ่งทรงบัญญัติเพื่อให้ศาสนิกชนนำไปประพฤติปฏิบัติ)
มารยาทหรือจารีตประเพณีซึ่งองค์พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้ให้ท่าทั้งหลายนั้น พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพวกท่าน นี่คือ อุปการะคุณ ซึ่งองค์คุรุนานักเทพได้ทรงประสูติมาในร่างของพระศาสดาองค์ต่าง ๆ เพื่อสืบทอดสิ่งนี้ ทรงทนทุกข์ทรมาน, ทรงยอมถูกกล่าวหาว่าร้าย, รวมถึงทรงยอมอดทนต่อคำถากถางต่าง ๆ (เพื่อให้สิ่งนี้อยู่คู่กับศาสนิกชนตลอดไป)
อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
     
กลับหน้าหลัก  
หน้า 1 2 3 4 5