อมฤต วจนะ
 
   
พระนามอันประเมินคุณค่าไม่ได้
 
พี่น้องทั้งหลาย ผู้ซึ่งสวดสรรเสริญพระนามของพระผู้เป็นเจ้า เขาผู้นั้นจะไม่มีความขัดสนแต่ประการใด ไม่มีผู้ใดสามารถ ประเมินคุณค่าของพระนามได้ (พระนามของพระผู้เป็นเจ้า, คำสวดมนต์) องค์พระศาสดาทรงเป็นผู้กำหนดคำสวด สรรเสริญพระนาม ของพระผู้เป็นเจ้าขึ้น ซึ่งตีค่าไม่ได้, และสิ่งที่หาค่าไม่ได้นั้น พระองค์ก็จะไม่ได้ทรงสร้างสิ่งอื่นใดมา เสมอเหมือนด้วยเช่นกัน อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
การปรนนิบัติ, การช่วยเหลือ
ผู้ที่ไม่มีใครถามถึง จงช่วยเหลือคนเหล่านั้น จงอย่ามองว่าเขาเป็นชนกลุ่มใด ศาสนาใด, ตลอดจนอย่าคอยมองหาเหตุผล อื่นใดทั้งสิ้น อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ภักดี
องค์พระศาสดา, นับตั้งแต่องค์พระศาสดา คุรุ นานัก เทพ ทรงให้ความสำคัญกับการอุทิศตนโดยการบำเพ็ญเพียร ซึ่งในยุคก่อน ๆ นั้น มุ่งไปในด้านปัญญา, หรือเรื่องของกรรมเป็นสำคัญ แต่ทว่าพระองค์ทรงมุ่งความสำคัญไปที่การ อุทิศตนโดยการบำเพ็ญเพียร อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
มหาบุรุษคือผู้ทำคุณประโยชน์ให้ส่วนรวมเสมอ
ถึงแม้ว่าไม้จันทร์จะถูกปลายขวานจาม, แต่หน้าที่ของไม้จันทร์นั้น คือการส่งกลิ่นหอมให้กับคมขวานนั้น, ทั้ง ๆ ที่คมขวาน ทำให้ไม้จันทร์เจ็บปวดเสียหาย ในทำนองเดียวกัน ถึงแม้ว่ามหาบุรุษจะถูกทำร้าย หรือ นินทาว่าร้าย หรือ ประทุษร้าย ด้วยวิธีการอื่นใดก็ตาม คุณลักษณะของมหาบุรุษที่แท้จริงนั้นก็ยังคงจะต้องเอื้อประโยชน์สุขต่อผู้นั้นเสมอ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ช่วงเวลาที่น่ากลัว
ท่านทั้งหลายจงสวดภาวนาขอพรทุก ๆ วัน เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่น่ากลัวมาก ความหวังที่จะรอดพ้นอยู่ที่พระผู้ เป็นเจ้าเท่านั้น ลำพังสติปัญญาของพวกเราจะไม่มีทางทำให้รอดพ้นได้ แลพอีกข้อหนึ่งคือ จงรักใคร่สามัคคีกันไว้ สิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้ขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานพรให้กับเราด้วย ขออย่าให้เราเพียงได้แต่พูดเลย ขอให้เราสามารถ ปฏิบัติได้ด้วย อ่านข้อความภาษาปัญจาบี

คุณค่าแห่งพระนาม
(พระนาม = คำสวดมนต์สรรเสริญพระนามของพระผู้เป็นเจ้า)

คำสวดมนต์สรรเสริญพระนามของพระผู้เป็นเจ้านี้ องค์คุรุนานักเทพได้ทรงบำเพ็ญเพียรใช้ระยะเวลานานถึง 40 ยุค กว่าที่จะ นำมาประทานให้กับพวกเราได้ พวกเราไม่ได้เห็นคุณค่าและยังไม่ให้เกียรติเท่าที่ควร, ผู้ที่ไม่เห็นคุณค่าในคำ สวดมนต์ของพระองค์จึงละเลยการสวดมนต์ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
นิรคุณ กับ สารคุณ (สรรพคุณ)
องค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ปัรตาป ซิงห์ ยี ได้ทรงกล่าวถึงคุณลักษณะของพระผู้เป็นเจ้า โดยพอสรุปได้ว่า ตราบใดที่ องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งอยู่เบื้องบนในลักษณะไร้รูป ไร้เสียง ไร้สัมผัส พระองค์เองก็ไม่สามารถที่จะช่วยผู้ใดให้หลุดพ้น หรือ แม้แต่สั่งสอนให้สวดมนต์ เพื่อการเข้าถึงพระองค์ได้โดยง่าย ซึ่งเท่ากับว่าไม่สามารถก่อคุณประโยชน์ได้ดังคำว่า "นิรคุณ" แต่เมื่อใดที่พระองค์ทรงอวตารลงมาในร่างของมนุษย์ พระองค์จึงสามารถนำพาให้มนุษย์หลุดพ้นได้ง่ายขึ้น ซึ่งเท่ากับว่าร่าง ของพระองค์ คือ ร่างซึ่งเปี่ยมด้วย "สารคุณ" (สรรพคุณ) อันบริสุทธิ์ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
พระองค์คือผู้ซึ่งอยู่เหนือขอบข่ายของกาลเวลา
พระองค์คือผู้ซึ่งอยู่เหนือขอบข่ายของกาลเวลา พระองคค์ไม่ได้เป็นไปตามกฎแห่งกาลเวลา (อุบัติ ดำเนิน เสื่อมสลาย หรือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย) พระองค์ไม่ได้อยู่ในขอบเขตแห่งกาลเวลา ในทางตรงกันข้าม กาลเวลาคือสิ่งที่พระองค์กำหนดสร้างขึ้น พระองค์คือผู้ รจนากฎเกณฑ์แห่งกาลเวลา หรือ กล่าวอีกนัยหนึ่งพระองค์คือผู้สร้างกาลเวลา อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
     
กลับหน้าหลัก  
หน้า 1 2 3 4 5