อมฤต วจนะ
 
   
จงสวดมนต์หรือท่องบทสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้า
 
ชาวซิกข์ในสมัยขององค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี ได้เคยกล่าวขานไว้ว่าเมื่อเวลาที่องค์พระศาสดาทรงเสด็จไป ณ แห่งใด ก็ตาม สานุศิษย์ที่ตามเสด็จหากเดินคนเดียวก็จะสวดมนต์ตลอดเวลา หากเดินอยู่สองคนก็จะร้องบทสรรเสริญ พระผู้เป็นเจ้าไปด้วย ตลอดเวลา ไม่มีใครพูดคุยกันระหว่างทางเลย อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
จงแบ่งเบาความทุกข์ให้กันและกัน
ปืนใหญ่, ปืน รวมทั้งระเบิดปรมาณู ไม่สามารถปกป้องท่านทั้งหลายได้ สิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายได้คือ การทำให้จิต วิญญาณของท่านเองสะอาดบริสุทธิ์, ท่านทั้งหลายจงสวดมนต์ด้วยจิตอันมีสมาธิผูกพันอยู่แทบพระบาท ของพระผู้เป็นเจ้า, ท่านทั้งหลายจงมอบความรักให้กันและกัน, ท่านทั้งหลายจงแบ่งเบาความทุกข์ให้กันและกัน อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ณ จุดนั้นเราจะไม่มีความทุกข์จากการสูญเสียหลงเหลืออีกต่อไป
การพนมมือ หรือ การก้มศีรษะด้วยความเคารพนั้นมีความหมายว่า การที่บุคคลก้มศีรษะ และพนมมือต่อผู้ใด (แทบเบื้องพระบาทขององค์พระผู้เป็นเจ้า) แล้ว ซึ่งนั่นย่อมหมายความถึงการที่เราต้องพร้อมที่จะสละ ละวางทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ได้หมดสิ้น (รวมถึง ร่างกาย และจิตวิญญาณด้วย) ณ จุดนั้นเราจะไม่มีความทุกข์จากการสูญเสียหลงเหลืออีกต่อไป อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อบัญญัติพระธรรมคำสอน
พระธรรมคำสั่งสอนนี้เป็นสิ่งที่หาค่ามิได้, ซึ่งองค์พระศาสดาได้ทรงประทานให้แก่พวกเรา และพระองค์ทรงสละโลหิต ทุกหยาดหยด แม้กระทั่งทรงสละพระวรกายของพระองค์ ตลอดจนทรงสละทุกสิ่งทุกอย่าง, เพื่อบัญญัติพระธรรมคำสอน (ประทานให้แก่พวกเรา)
อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ขออย่าให้พระองค์ลืมพวกเราเลย
จงอธิษฐานขอพรต่อหน้าพระพักตร์พระผู้เป็นเจ้า, "ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า! คำสอนล้วนเป็นของพระองค์, ความศรัทธา ก็เป็นของพระองค์ (ได้มาโดยพระเมตตาของพระองค์), และการปกป้องรักษาก็อยู่ที่พระองค์เท่านั้น ขอได้โปรดทรงเมตตา กรุณาต่อพวกเรา, และโปรดประทานพรให้พวกเรา, ขอพระองค์ทรงอย่าได้ลืม (ทอดทิ้งพวกเราไปตามยถากรรม) เลย, นอกเหนือจากนี้ สุดแท้แต่ พระประสงค์ของพระองค์ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
พระผู้เป็นเจ้า คือ ผู้ทรงอำนาจและรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ทั้งปวง
พระผู้เป็นเจ้า คือ ผู้ทรงอำนาจและรอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ทั้งปวง พระองค์คือ ผู้ซึ่งเสกสร้างสรรพชีวิตมานับไม่ถ้วน แล้วก็ไม่ต้องรับผลบุญแต่ประการใด และถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงกำหนดวันโลกาวินาศให้มาถึงก็ไม่ต้องรับผลบาป อีกเช่นกัน (พระองค์ทรงอยู่เหนือกฎแห่งกรรมทั้งปวง) พวกเราไม่มีอำนาจหรือพลังต่อรองใด ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุผล เดียวกันก็คือ พระองค์คือ ผู้ทรงอำนาจและ รอบรู้ในศาสตร์และศิลป์ทั้งปวง พระองค์ทรงอยู่เหนือกฎแห่งการเวียนว่าย ตายเกิดทั้งปวง อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ในวิมุตติสุข คือความสิ้นสุดของทุกอย่าง
(การไม่เหลืออะไรไว้เลยเป็นการจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง)
ในวิมุตติสุขนั้น มนุษย์จะจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง, จะไม่เหลือสิ่งใดอยู่อีกต่อไป, ทั้งการเกิด การตาย, การกลับมา การจากไป, จะจบสิ้นทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ที่เหนือไปกว่านั้นอีก คือสิ่งหนึ่งที่องค์พระศาสดาได้ทรงแสดงไว้คือ "ชีวันมุตติ" (ซึ่งก็คือผู้ที่ได้ หลุดพ้นในขณะยังมีชีวิตอยู่ (วิมุตติสุขทั้งเป็น) หรือ หมายถึงคนที่มีชีวิตอยู่โดยไม่ยึดติดหรือผูกพันกับสิ่งใดเลย) อ่านข้อความภาษาปัญจาบ
คำสั่งสอน
ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์ ห้ามดื่มสุราเมรัย ห้ามต้มตุ๋นฉ้อโกง ห้ามคบค้าสมาคมที่ไม่ดี (อย่าคบคนพาล) ห้ามพูดปด ไม่ควรตัดเกศา ห้ามหยิบฉวยทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตน ถึงแม้ว่าจะได้พบสิ่งของที่ตกอยู่โดยไม่มีเจ้าของ ก็พึงป่าวประกาศเรียกหาเจ้าของเพื่อส่งมอบของคืน อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
     
กลับหน้าหลัก  
หน้า 1 2 3 4 5