อมฤต วจนะ
 
   
จงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 
ดูก่อน ในสังคมชาวเปอร์เซีย, ในสังคมของพวกเขาหาคนจนไม่ได้เลย พวกเขาทุกคนต่างร่วมมือกัน ผู้ใดก็ตามที่ยากจน เดือดร้อนก็จะได้รับการช่วยเหลือ พวกท่านทั้งหลายคือ สานุศิษย์ขององค์คุรุโควินทซิงห์, และถูกขนานนามว่าเป็นศิษย์ของ องค์คุรุนานักด้วย พระประสงค์ของพระองค์คือผลดีต่อทุกคน แล้วท่านคิดอย่างไร*, พวกเราชาวนามธารีคือ สานุศิษย์ของ องค์คุรุรามซิงห์, ในเรื่องนี้ไม่ถือว่าจะมีความแตกต่างแต่ประการใด ใครจะนับถือถึงองค์ใดก็แล้วแต่ พวกเราไม่มีความเห็น ขัดแย้งแต่ประการใดในเรื่องนี้ ใครนับถือถึงองค์ใดก็เชิญ แต่ข้อสำคัญจุดยืนของพวกเราต้องเป็นหนึ่งเดียว
*ในตอนหนึ่งของคำอธิษฐานของชาวซิกข์ทุกนิกาย ซึ่งกล่าวว่า "พระประสงค์ของพระองค์ (พระผู้เป็นเจ้า) คือผลดีต่อ ทุกคน ซึ่งองค์พระศาสดา ศิริ สัตคุรุ ปัรตาป ซิงห์ ยี คงพยายามที่จะบอกเราว่า เราเองก็ควรจะสร้างผลดีให้เกิดขึ้น ต่อกันและกันด้วย อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ทำบุญทำทาน
ผู้ใดที่ทำบุญทำทาน ทรัพย์สมบัติของเขาเหล่านั้นจะไม่มีวันขาดตกบกพร่อง นี่คือผลแห่งพระเมตตาของพระองค์ (พระผู้เป็นเจ้า) อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
องค์พระศาสดา (พระผู้เป็นเจ้า) ทรงเป็นของทุกคน
องค์พระศาสดา (พระผู้เป็นเจ้า) ทรงเป็นของทุกคน ผู้ใดสวดสรรเสริญพระนามของพระผู้เป็นเจ้า ผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ ผู้ใดซึ่งเชื่อฟังคำสั่งคำสอนของพระองค์ จะประสพแต่ความสุขความเจริญ ไม่มีผู้ใดสามารถเสมอเหมือนพระองค์ได้ ไม่มีผู้ใดบีบ บังคับพระองค์ได้ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามคำสั่ง (พระบัญชาขององค์พระศาสดา)
ผู้ใดที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางคำสั่งสอนขององค์พระศาสดา เขาผู้นั้นจะได้รับแต่ความสุข เนื่องจากเขาเหล่านั้นจะไม่คิด ยึดติดกับสิ่งใดว่าเป็นของตนเองเลย มีคำสั่งมาอย่างใด ก็ปฏิบัติไปอย่างนั้น, แต่เมื่อใดที่เริ่มคิดว่าสิ่งใดเป็นของตนก็จะเริ่ม เกิดปัญหาว่า เรื่องนั้น มันน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ศิษยานุศิษย์ขององค์พระศาสดา
ผู้ที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์พระศาสดาย่อมไม่พูดปด, ไม่ทำร้ายผู้ใด, ไม่ล่วงเกินทรัพย์สินของผู้ใด, ไม่ดื่มสุรา, ไม่บริโภค เนื้อสัตว์, ไม่ผลักดัน (หมายถึงไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ใด), ไม่บีบค้ำคอผู้ใด (หมายถึง ไม่บังคับ หรือ อีกนัยหนึ่งให้ความ เคารพในสิทธิของผู้อื่น อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
การสวดสรรเสริญพระนามของพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตอันเป็นสมาธิ
หากพวกเราสามารถสวดสรรเสริญพระนามของพระผู้เป็นเจ้าด้วยจิตอันเป็นสมาธิได้อย่างน้อยเพียงวันละ 1 ชั่วโมง (ต่อวัน) ก็นับได้ว่าเป็นบุญอย่างยิ่งแล้ว การตระหนักถึงเรื่องนี้นับได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
ทานแห่งความสันโดษ (สุขสงบ เรียบง่าย)
เมื่อไฟกำลังลุกโชติช่วงอยู่แล้วเรายิ่งเติมน้ำมันลงไปไฟไม่มีทางดับได้ (เช่นเดียวกับจิตใจของมนุษย์ ซึ่งถูกเผาไหม้ ด้วยเพลิงแห่งกิเลส อยู่เสมอ หากยังคงสร้างสมเพิ่มพูนด้วยสิ่งยั่วยุทางโลกีย์วิสัย อันเปรียบเสมือนเชื้อเพลิง เพื่อตอบสนอง อารมณ์ของตนแล้วยิ่งจะทำให้ จิตใจถูกเผาผลาญให้รุ่มร้อนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ) แต่ถ้าใส่น้ำลงไป ไฟนั้นจะดับลงได้แน่นอน (แต่ในทางตรงกันข้าม หากในกองเพลิง แห่งกิเลสนั้นถูกโชลมด้วยน้ำใสเย็นแห่งพระธรรม ความสุขสงบร่มเย็นจึงจะบังเกิด ขึ้นแก่จิตใจ) องค์พระศาสดา (ศิริ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี) ได้ทรงพระกรุณาเขียนไว้ใน Hukamnama (บทบัญญัติของพระองค์ ที่จารึกไว้เพื่อสั่งสอนสานุศิษย์ชาวซิกข์นามธารีทุกคนให้ปฏิบัติตาม) "พี่น้องทั้งหลายจงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อขอ (ต่อพระ ผู้เป็นเจ้า), ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า ในบรรดาทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงเมตตาประทานให้กับข้าพเจ้าไว้แล้วนั้น ขอได้ทรงประทาน ความสันโดษ (สุขสงบ เรียบง่าย) แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ" อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
พิธีกรรม Hola
พิธีกรรม Hola จะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อเราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าองค์พระศาสดา (ศิริ สัตคุรุ ราม ซิงห์ ยี) แล้วความสุข อนันต์ก็จะบังเกิดขึ้นกับศาสนิกชนทุกคน ความอิจฉาริษยาก็จะไม่คงอยู่ในหมู่ซิกขศาสนิกชน และความทุกข์ ทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไป จากโลกมนุษย์นี้ อ่านข้อความภาษาปัญจาบี
     
กลับหน้าหลัก  
หน้า 1 2 3 4 5